ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยมร่วมของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี


ปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

“พัฒนาคนและชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างสังคมสันติสุข”


วิสัยทัศน์ (Vision)

“วิทยาลัยชุมชนปัตตานีเป็นวิทยาลัยชั้นนำ ด้านการพัฒนาคน ชุมชนและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มุ่งไปสู่การเป็นสังคมสันติสุข”


พันธกิจ (Mission)

  1. จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาและส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
  2. วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาชุมชน
  3. บริการทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  2. พัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและประเทศ
  3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
  4. ฟื้นฟู สืบสาน ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนายกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
  5. บริหารจัดการที่เน้นคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมร่วมของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

(Service)

S = Smile ยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจบริการ
E = Excellence Services บริการดีเยี่ยม ผู้ได้รับบริการประทับใจ
R = Rule ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับโดยเคร่งครัด
V = Vision Focus ยึดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยชุมชน
I = Integration บูรณาการกับศาสตร์พระราชา กับ ศาสตร์สากล
C = Collaboration ร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
E = Effectiveness บริการตามความต้องการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ