สัญลักษณ์

จุดกึ่งกลาง ( 1 ) หมายถึง ศูนย์รวมความร่วมมือ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของชุมชน
ช่องว่าง ( 2 ) หมายถึง การศึกษา ความรู้ การเติมเต็มโอกาสทางการศึกษา
รูปทรงสถาปัตยกรรมไทย ( 3 ) หมายถึง การบูรณาการวิถีปัญญา และวิถีไทย
เส้นโค้งที่รองรับด้านล่าง ( 4 ) หมายถึง การศึกษาตลอดชีวิต การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ชุมชน และประเทศชาติ