โครงสร้างการบริหารงาน

สำนักงานผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

นายชยพล พุฒยอด
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
สำนักผู้อำนวยการ

นางอุราภรณ์ บุญดำ
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางซูไบดะห์  จะปะกียา (หน.กลุ่มงาน)
ภาระงาน :
๑. เลขานุการสภาวิทยาลัยและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ
๒. งานธุรการและสารบรรณ
๓.  งานอาคารสถานที่
๔.  งานยานพาหนะ
๕.  งานประชาสัมพันธ์
๖.  งานรักษาความปลอดภัย
๗.  งานจัดสวัสดิการสำนักงาน

 

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

นางสาว.สมพร  โรยทั่ว (หน.กลุ่มงาน)
ภาระงาน :
๑. งานข้อมูลสารสนเทศ
๒. งานแผนยุทธศาสตร์
๓.  งานแผนปฏิบัติราชการประจำปี
๔.  งานงบประมาณ
๕.  งานประสานแผนส่วนราชการอื่น
๖.  งานติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการปฏิบัติงาน

กลุ่มงานการเงินและบริหารสินทรัพย์

นางโนรี  มะเด็ง  (หน.กลุ่มงาน)
นส.เพ็ญสุดา  ปลื้มใจ
นางนุริสาน  ดือราแม
นายสาเหะนาวาวี  สาเหะอามิ
ภาระงาน :
๑. งานการเงิน

๒. งานบัญชี
๓. งานพัสดุ
 

กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล

นางอุราภรณ์   บุญดำ (หน.กลุ่มงาน)
ภาระงาน :
๑. งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง

๒. งานการมอบหมายงาน
๓.  งานควบคุมวัน/เวลา การปฏิบัติงาน
๔.  งานทะเบียนประวัติบุคลากร
๕.  งานเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทน
๖.  งานการโอน ย้าย ลาศึกษาต่อ และการช่วยราชการ
๗. งานพัฒนาบุคลากร
๘. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน
๙. งานสวัสดิการบุคลากร
 
ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
รองศาสตราจารย์เทพกร  พิทยาภินันท์
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นายสุริยา  หว่าหลำ
รักษาการผู้อำนวยศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลุ่มงานส่งเสริมวิจัย

นางลาตีปะห์  ดอแม  (หน.กลุ่มงาน)
นายสุทธิศักดิ์  น้ำทิพย์
นายชยพล  พุฒยอด
น.ส.ฉวีวรรณ  ขวัญชุม
น.ส.ภรตา  อภิรักษากุล
นางสุวรรณี  วัชรีบำรุง
นายสุริยา  หว่าหลำ
นางสุภณิดา  วงษ์เดิม
น.ส.ฮานีซะห์  บินยูโซ๊ะ
ภาระงาน :
๑. งานการศึกษาความต้องการการศึกษาและอาชีพ

๒. งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของอาจารย์
๓.  งานเผยแพร่งานวิจัย
๔.  งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์การ
๕.  งานเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา
 
 

กลุ่มงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

นางสาวภรตา  อภิรักษากุล (หน.กลุ่มงาน)
นางสาวรัตนาภรณ์  แพงมาก

ภาระงาน :
๑. งานฝึกอบรม
๒. งานบริการวิชาการ
๓. งานติดตามผู้ผ่านการอบรม/บริการวิชาการ

 

กลุ่มงานบริการวิชาการชุมชน

นายสุริยา  หว่าหลำ (หน.กลุ่มงาน)
นายสุทธิศักดิ์  น้ำทิพย์
นายชยพล  พุฒยอด
นส.ฉวีวรรณ  ขวัญชุม
นส.ภรตา  อภิรักษากุล
นางสุวรรณี  วัชรีบำรุง
นางลาตีปะห์  ดอแม
นางสุภณิดา  วงษ์เดิม
น.ส.ฮานีซะห์  บินยูโซ๊ะ
ภาระงาน :
๑. งานศึกษาศักยภาพของชุมชน
๒. งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและอาชีพชุมชน
๓. งานพัฒนาเครือข่ายชุมชน
๔. งานสรุปและรายงานผลการจัดการศึกษา
สำนักวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
สำนักวิชาการ
นางสาวฉวีวรรณ ขวัญชุม
รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา

นางสาวฉวีวรรณ ขวัญชุม (หน.กลุ่มงาน)
นางแวสาระห์ นิอามัน
นางสาวนันทิชา บุญละเอียด
นายปทุมณัฐราช นิยมเดชา
ภาระงาน:
๑. งานจัดการศึกษา
> หลักสูตรอนุปริญญา
> หลักสูตรประกาศนียบัตร
> หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
๒. งานปรับพื้นฐาน
๓. งานทะเบียนและวัดผล
๕. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๖. งานประกันคุณภาพ
๗. งาน กพร.
๘. งานติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
๙. งานติดตามนักศึกษาแรกเข้า
๑๐. งานติดตาม นศ. ออกกลางคัน

 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

นางสุวรรณี วัชรีบำรุง (หน.กลุ่มงาน)
นางสาวซัลซาบีล สะแม
นายวทัญญู หมัดชูโชติ
ภาระงาน:
๑. งานแนะแนวนักศึกษา
๒. งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
๔. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
๕. งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๖. งานเครือข่ายศิษย์เก่า
๗. งานองค์การนักศึกษา

กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ (หน.กลุ่มงาน)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาระงาน:
๑. งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

๒. งานบริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
๓. งานข้อมูลและสารสนเทศ
๔. งานระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล
๕. งานประชาสัมพันธ์
๖. งานบริการห้องสมุด