ทำเนียบผู้อำนวยการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
 1  นายวิชาพร ชินประพัทธ์ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ)  16 สิงหาคม 2547 - 9 มิถุนายน 2548
 2  นายวิชาพร ชินประพัทธ์  10 มิถุนายน 2548 - 9 มิถุนายน 2552
 3  นายวิชาพร ชินประพัทธ์ (รักษาราชการแทน)  10 มิถุนายน 2552 - 19 กุมภาพันธ์ 2553
 4  นายวิชาพร ชินประพัทธ์  20 กุมภาพันธ์ 2553 - 19 กุมภาพันธ์ 2557
 5  นายวิชาพร ชินประพัทธ์  20 กุมภาพันธ์ 2557 - 19 กุมภาพันธ์ 2561
 6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์  20 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน