เพลงมาร์ชวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี   ทำหน้าที่สร้างงานการศึกษา
แหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา   ให้วิชาความรู้สู่ชุมชน
สร้างโอกาสทางการศึกษา   พัฒนาอาชีพเราฝึกฝน
พัฒนาความคิดชีวิตคน   ให้ชุมชนสุขสันต์และมั่นคง
พวกเรารู้รักสามัคคี   รักภักดีสถาบันอันสูงส่ง
ชาติศาสนากษัตราอยู่ดำรง   ไทยยืนยงคงมั่นนิรันดร์กาล
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี   ทุกคนมีความรักสมัครสมาน
มีคุณธรรมเลิศล้ำวิชาการ   ด้วยจิตวิญญาณรักมั่นในวิทยาลัยของเรา

เกี่ยวกับวิทยาลัย