อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

  “ สร้างโอกาสทางการศึกษา และอาชีพเพื่อชุมชน ”  

เอกลักษณ์

  “ มีจิตสาธารณะ ร่วมพัฒนาชุมชน ”