banner1
banner2
banner3
banner4
banner5
banner6

ระบบสารสนเทศ

  เกี่ยวกับ วชช. – 

 

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

        วิทยาลัยชุมชนปัตตานีเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2547เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการ และการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชนซึ่งนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

            โดยยึดหลักการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 5 ประการ ได้แก่ 1) ยึดหลักการทำงานตามกระบวนการ PDCA 2) ยึดหลักศาสตร์พระราชาโดยศึกษาภูมิสังคม การเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) ยึดหลักการวิจัยและการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ 4) ยึดหลักฐานทรัพยากรชุมชนและ 5) ยึดหลักของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

  คณะกรรมการสภา

คณะอนุกรรมการ

1248
นักศึกษาปัจจุบัน
468
การศึกษาปฐมวัย
208
การปกครองท้องถิ่น
174
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
170
การจัดการ
122
สาธารณสุขชุมชน
106
อิสลามศึกษา
287
นักศึกษาที่สำเร็จล่าสุด

วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

 

 

ข่าวสารน่าชม

วชช.ตานี

16 hours 21 minutes ago

วิดีโอแนะนำสาขา การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

วชช.ตานี

16 hours 22 minutes ago

วิดีโอแนะนำสาขา การปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

วชช.ตานี

16 hours 23 minutes ago

วิดีโอแนะนำสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

วชช.ตานี

16 hours 25 minutes ago

วิดีโอแนะนำสาขา การจัดการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

วชช.ตานี

16 hours 26 minutes ago

วิดีโอแนะนำสาขา อิสลามศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

นักศึกษามีจิตอาสา

นายวันอิบรอเฮง  แวหะยี
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ได้รับรางวัล เยาวชนคนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ สาขาสันทนาการดีเด่น
ระดับประเทศ
ประจำปี พ.ศ. 2563

นายคอดาฟี  เจะมิง
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ได้รับรางวัล สยามนครี สโตย ต้นแบบผู้นำจิตอาสา
เพื่อการแบ่งปัน สาขาเยาวชนจิดอาสาดีเด่น
ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563

นายอับดุลบาริต  มูเซ็ง
สาขาวิชาอิสลามศึกษา

ได้รับรางวัล เยาวชนคนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ สาขาจริยธรรมดีเด่น
ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563

  ฝึกอบรมสู่อาชีพ

การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีสมัยนิยม
ขนมอบเบอเกอรี่
ธุรกิจขนมไทย

สินค้าชุมชน

Pattani Village Mall

     ตลาดกลางรวมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
สินค้า OTOP ชื่อดังจากจังหวัดปัตตานี
ส่งตรงจากร้านค้าชุมชนปัตตานี
สนับสนุนโดยวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

 ว็บไซต์ร้านค้า : Pattani Village Mall
  Facebook Fanpage : Pattani Village Mall 

  บุคลากรมีศักยภาพ  

นายสุทธิศักดิ์   น้ำทิพย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ครูผู้พัฒนาการเรียนการสอนดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2562

นางสาวฉวีวรรณ   ขวัญชุม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

นายสุริยา   หว่าหลำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

นายปทุมณัฐราช   นิยม
นักวิชาการศึกษา
ได้รับรางวัล พนักงานราชการผู้พัฒนานักศึกษาดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

นางอุราภรณ์   บุญดำ
เจ้าพนักงานธุรการ
ได้รับรางวัล พนักงานราชการดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

นายสาเหะนาวาวี   สาเหะอามิ
นักวิชาการพัสดุ
ได้รับรางวัล พนักงานราชการดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

ติดต่อเรา

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
   ถนนปากน้ำ

   ตำบลรูสะมีแล
   อำเภอเมือง
   จังหวัดปัตตานี
   94000
☎ โทรศัพท์ : 073 460 205
📠 โทรสาร : 073 460 061
📧 อีเมล์ : pattani-iccs@pncc.ac.th
Facebook Fanpage 
: วชช.ตานี
Line Official : วชช.ตานี

Youtube Channel : วิทยาลัยชุมชนปัตตานี